Login

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EQUIFUNCTIONAL bv

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – De prijs

Artikel 7 – Nakoming van de overeenkomst en extra garanties

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Verlengde transacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
De volgende definities worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden:
Dag: een kalenderdag;
Digitale content: gegevens die in digitale vorm worden gegenereerd en aangeleverd;
Verlengd contract: een contract voor het regulier leveren van goederen, diensten en/of digitale content gedurende een specifieke periode;
Duurzame gegevensdrager: elk medium – inclusief e-mails – waarmee de cliënt of handelaar aan hem persoonlijk gerichte informatie kan opslaan op een manier die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en welke de ongewijzigde reproductive van de opgeslagen informatie faciliteert;
Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die klanten producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van één of meer communicatietechnieken tot het beëindigen van de overeenkomst;
Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende zijn vastgesteld.

Techniek voor communicatie op afstand: een systeem dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en de handelaar zich op dezelfde locatie hoeven te bevinden.

Website: De webshop van de ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden gekocht.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Equifunctional bv
Onderweg 11
4247 EJ KedichemNederland

Telefoonnummer: +31 616101680.  (ma-vr 9am-5pm AMS tijdzone)
E-mailadres: info@treeclix.com
KvK-nummer: 78740096
BTW-identificatienummer: NL861514257 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Equifunctional bv en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen Equifunctional bv en een opdrachtgever.

Indien een opdrachtgever in zijn bestelling, bevestiging of verklaring betreffende de aanvaarding van bepalingen of voorwaarden bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor de ondernemer slechts bindend indien en voor zover deze door de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
De tekst van deze algemene voorwaarden zal aan een opdrachtgever ter beschikking worden gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos aan de opdrachtgever zullen worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, dan kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden zodanig aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld dat de opdrachtgever deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven, waarbij de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek kosteloos, elektronisch of op een andere wijze aan de opdrachtgever worden toegezonden.
Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige bedingen steeds beroepen op de bepaling die in zijn belang is.
Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel niet aan. Partijen zullen in dat geval (een) nieuwe vervangende bepaling(en) opstellen, die zoveel mogelijk recht doen aan het doel van de oorspronkelijke bepaling.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel niet aan. Partijen zullen in dat geval (een) nieuwe vervangende bepaling(en) opstellen, die zoveel mogelijk recht doen aan het doel van de oorspronkelijke bepaling.
Indien de ondernemer illustraties verstrekt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
De inhoud van de website en het aanbod worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de ondernemer niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en andere informatie op de website en in andere door de ondernemer geleverde materialen zijn eveneens onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en  typfouten.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard en dat aan de daarin opgenomen voorwaarden is voldaan.
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
Indien de opdrachtgever het aanbod aanvaardt, is de ondernemer gerechtigd het aanbod binnen 3 werkdagen na aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer stelt de klant onmiddellijk op de hoogte van een dergelijke herroeping.
Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant in staat is elektronisch te betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen nemen.

Indien blijkt dat de opdrachtgever bij aanvaarding van de overeenkomst, dan wel op een andere wijze, onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft de ondernemer het recht de verplichting pas na te komen nadat de juiste gegevens zijn verstrekt.
De ondernemer kan binnen wettelijke kaders informatie verkrijgen over de vraag of de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en over alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand.
Indien het onderzoek van de ondernemer hem goede gronden geeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht deze te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering ervan. Een ondernemer die de overeenkomst afwijst of er bijzondere voorwaarden aan verbindt, zal de klant hiervan, met opgave van redenen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, op de hoogte stellen.

Artikel 6 – De prijs

Alle op de website vermelde prijzen en andere door de ondernemer verstrekte materialen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en tenzij anders vermeld op de website, exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen.
In tegenstelling tot wat in het vorige artikel is bepaald, kan de handelaar tegen variabele prijzen producten of diensten aanbieden die verband houden met schommelingen op de financiële markt en waarop de handelaar geen invloed heeft. Het aanbod dient dit effect van schommelingen te vermelden en het feit dat eventueel genoemde prijzen adviesprijzen zijn.

De ondernemer heeft het recht de overeengekomen prijzen gedurende twee weken na het sluiten van een overeenkomst te wijzigen. Een klant die niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs heeft het recht om de overeenkomst te annuleren zonder dat de ondernemer kosten in rekening wordt gebracht. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betalingskosten, worden vermeld op de website en in ieder geval weergegeven tijdens het bestelproces.

Artikel 7 – Nakoming van de overeenkomst en extra garanties
De ondernemer draagt er zorg voor dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.
Indien het geleverde product, de dienst of de digitale inhoud niet aan de overeenkomst voldoet (gebrekkig of gebrekkig wordt geleverd), dient de opdrachtgever de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen binnen uiterlijk 3 werkdagen waarin hij dit feit redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Een opdrachtgever die dit nalaat heeft verder geen recht op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek. Indien de ondernemer van oordeel is dat een klacht gegrond is, zullen na overleg met de opdrachtgever de betreffende producten worden gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) vergoed. De ondernemer kan de klant ook doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.
Indien de klant goederen retourneert op basis van het bepaalde in dit artikel, zal de ondernemer bedragen terugbetalen die binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten voorafgaand zijn betaald.
Fabrikanten en/of leveranciers kunnen hun eigen garanties bieden. De ondernemer biedt deze garanties niet. Een handelaar die daarvoor kiest, kan namens de klant bemiddelen door een beroep te doen op deze garanties.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Zodra de ondernemer een bestelling heeft ontvangen, verzendt hij de producten zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit artikel.
De ondernemer is gerechtigd bij de uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen derden in te schakelen.
De leveringstermijn bedraagt in principe 30 dagen, tenzij duidelijk anders aangegeven op de website of bij het sluiten van de overeenkomst. De handelaar kiest de vervoerder.
Indien de ondernemer niet in staat is de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren, neemt hij contact op met de opdrachtgever en informeert hem over de nieuwe verwachte leveringsdatum. Op een zodanig moment is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en heeft hij tevens recht op vergoeding van zijn schade als gevolg van de vertraagde levering of niet-levering tot ten hoogste de koopprijs, indien de vertraagde levering of niet-levering het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de ondernemer. Onmiddellijk nadat hij op de hoogte is gesteld van de vertraagde levering of niet-levering, informeert de klant de handelaar of hij wil dat de overeenkomst wordt uitgevoerd of geannuleerd.
Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van levering van de producten over op de opdrachtgever zodra deze op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd. Indien de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
Indien de opdrachtgever of een door de opdrachtgever gekozen derde niet op het overeengekomen aflevermoment aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is de ondernemer gerechtigd de producten terug te nemen. Tegen meerprijs zal de ondernemer in overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip en/of dag bepalen om de producten opnieuw aan de opdrachtgever aan te bieden. Indien levering onmogelijk blijkt, vervalt de betalingsverplichting niet en worden eventuele extra kosten, waaronder de kosten van retourzendingen, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Indien bestelde goederen niet meer geleverd kunnen worden, zal de ondernemer zich inspannen om de opdrachtgever een soortgelijk product van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 9 – Verlengde transacties: duur, annulering en verlenging
Afgelasting: De klant kan te allen tijde een overeenkomst opzeggen die is gesloten voor een onbepaalde periode die van toepassing is op de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit), digitale inhoud of diensten, met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van twee maanden. De klant kan te allen tijde een overeenkomst opzeggen die is gesloten voor een bepaalde periode die van toepassing is op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit), digitale inhoud of diensten aan het einde van de specifieke periode, met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van twee maanden.
De opdrachtgever kan contracten als bedoeld in de vorige twee clausules schriftelijk opzeggen.
Extensie: Een overeenkomst die wordt gesloten voor een bepaalde periode die van toepassing is op de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit), digitale inhoud of diensten, wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen.
Genoemde opzegtermijnen zijn mutatis mutandis van toepassing op annuleringen door de ondernemer.

Artikel 10 – Betaling
De klant moet de handelaar betalen in overeenstemming met de bestelprocedures en, indien van toepassing, met behulp van de methoden die op de website worden aangegeven. De handelaar is vrij om te kiezen welke betaalmethoden worden aangeboden en kan deze van tijd tot tijd wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, geldt bij betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaande op de dag van levering.
Een opdrachtgever die zijn betalingsverplichting(en) niet tijdig nakomt, is van rechtswege onmiddellijk in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De ondernemer is gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en de ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele proceskosten bij de opdrachtgever te innen..

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Zolang de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet volledig heeft voldaan, blijven alle geleverde zaken eigendom van de ondernemer.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld is de volledige aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot de terugbetaling van ten hoogste de in de overeenkomst overeengekomen prijs (inclusief BTW). Indien sprake is van een verlengde overeenkomst, is genoemde aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het bedrag dat de opdrachtgever in de 3 maanden voorafgaand aan de toegebrachte schade aan de ondernemer verschuldigd was.
De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de opdrachtgever voor indirecte schade, waaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

De voorgaande clausules zijn niet van toepassing op schade die de klant heeft geleden bij de wederverkoop aan consumenten van bij de ondernemer gekochte producten, als gevolg van het feit dat de consumenten een of meer van hun wettelijke rechten ten opzichte van de klant hebben uitgeoefend met betrekking tot een tekortkoming in die producten.
Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is geworden, ontstaat de aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst pas nadat de opdrachtgever de ondernemer onverwijld en voldoende schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn voor het corrigeren van de tekortkoming is gesteld, en de ondernemer na afloop van die termijn alsnog tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de ondernemer adequaat kan reageren.
Het bestaan van enig recht op schadevergoeding is steeds afhankelijk van de voorwaarde dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat deze is ontstaan, aan de ondernemer meldt.
In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade die de opdrachtgever lijdt.

Artikel 13 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over voldoende openbaar gemaakte klachtenprocedures en behandelt een klacht conform die klachtenprocedures.
Klachten over de uitvoering van een overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de opdrachtgever kennis heeft gekregen van de gebreken, volledig en met een duidelijke omschrijving aan de ondernemer te zijn gemeld.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd zal vergen, zal de handelaar binnen de periode van 14 dagen antwoorden, ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de klant een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen over een overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin de ondernemer is gevestigd. De ondernemer en de cliënt kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten door middel van bindend advies of arbitrage.